Σχετικά με την KALLAS DEVELOPMENT

Founded in 1989, Kallas Red has established itself as a cornerstone in the Greek real estate sector, renowned for its dedication to excellence and innovation. With over three decades of experience, we have become a trusted name in transforming Athens' real estate landscape.

Our journey began with a vision to create not just buildings, but lasting legacies that resonate with the vibrant spirit of this historic city. Today, Kallas Red operates from three strategically located offices, each staffed with skilled professionals committed to delivering unparalleled service. Our expertise spans across a wide range of real estate projects, from luxurious residential properties to groundbreaking commercial developments.

At Kallas Red, we don't just construct spaces; we create environments that enhance lifestyles, foster communities, and redefine urban living.

Σχετικά με την εταιρία μας

500+ Κατοικίες

Σχεδιασμένες και χτισμένες

35+ Έτη

Εμπειρία στο Real Estate

15 Projects

Σε εξέλιξη

32 Ακίνητα

Διαθέσιμα προς αγορά
Έχω να προσφέρω ένα οικόπεδο
Προσφέρετε το οικόπεδό σας
Θέλω να πουλήσω ένα διαμέρισμα
Πουλήστε / ανταλλάξτε το ακίνητό σας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Your dream property awaits you. At Kallas Red, we are dedicated to turning your real estate aspirations into reality. Whether you're seeking a luxurious residence or an innovative commercial space, our team is ready to guide you through our exclusive offerings. Fill out the form below to share your vision with us, and let's embark on this exciting journey together. Your next big opportunity in Athens' real estate is just a few clicks away!

Φόρμα ενδιαφέροντος